čtvrtek 4. srpna 2016

Konstantin-Cyril mezi muslimy

Každoročně si připomínáme slovanské věrozvěsty Konstantina-Cyrila a Meoděje. Většina lidí ví, že tito bratři ze Soluně přinesli křesťanství Slovanům. Méně se však ví, že před příchodem na Velkou Moravu Konstantin hlásal křesťanství i stoupencům islámu a judaismu.
V současné době imigrační krize a vzrůstu počtu muslimů stojí za to připomenout krátce i Konstantinu cestu do centra islámského chalífátu. Konstantin byl geniální vzdělanec, kterému nebyly cizí žádné vědní obory, které se tehdy v Byzanci pěstovaly, a získal proto přídomek „Filosof“. Své ohromující znalosti využil k šíření a obraně křesťanství.

úterý 21. června 2016

„Co je nového v nebi?“

„Co je nového v nebi?“ Takto mne přivítal můj zákazník a dlouholetý kamarád. Provokatér. Usmál jsem se, jelikož také rád provokuji. Otázka mi připadala natolik nevšední, že jsem se musel zamyslet. Těžko vysvětlovat, že moc novinek z nebe se mi nějak nedostává. A ani by mne nenapadlo se v modlitbě na novinky z nebeského království zeptat. Ptát se těmito obligátními zemskými slovy, frází „Co je tam u vás nebešťanů nového?“ by mi přišlo jaksi nepatřičné. I když nikde jsem nečetl, že by to bylo pro nebešťany urážlivé.

neděle 29. května 2016

Otevřený dopis delegátům Synodu Slezské církve evangelické a.v., který bude zasedat ve dnech 03. - 04. 06. 2016.

Smilovice, 28. 05. 2016

Vážený synode!

Náš vznešený Spasitel nás vykoupil svou vlastní krví, abychom jej následovali. Je smutné, že naše církev stále lpí na kontroverzním partnerství s církví, která otevřeně zpochybňuje evangelijní poselství o Ježíši Kristu. Není divu, že taková církev popírá Boží stvořitelský řád ustanovující manželství jednoho muže a jedné ženy, stejně jako Boží přikázání a další ustanovení na ochranu rodiny. Ve svém sveřepém lpění na tomto rozvratu křesťanských základů dospěla až k žehnání svazků stejného pohlaví a ordinaci homosexuálů. Toto je v příkrém rozporu s Božím slovem, které v křesťanské církvi má být normou norem ve všech otázkách víry a života.

úterý 3. května 2016

Návrh na Synod na ukončení partnerství s Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu

Předsednictvo Synodu
Slezské církve evangelické a. v.
Na Nivách 259/7
737 01  Český Těšín

Ve Smilovicích dne 16. dubna 2016

Návrh na Synod na ukončení partnerství s Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu


Vážené předsednictvo, předkládáme Vaším prostřednictvím letošnímu Synodu následující návrh ke schválení:

I. Dohoda o partnerských vztazích mezi Slezskou církví evangelickou a. v. v České republice a Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu z roku 1995 se vypovídá a partnerství založené touto dohodou se ruší.

pátek 8. dubna 2016

Iniciativa „Matka, otec a děti“

Evropská občanská iniciativa „Matka, otec a děti“ si klade za cíl předložit institucím Evropské unie legislativní návrh, který by definoval manželství jako právní vztah mezi jedním mužem a jednou ženou a rodinu jako instituci založenou na takto definovaném manželství a potomstvu v něm zplozeném. Evropská komise iniciativu zaregistrovala 11. prosince 2015, čímž dala najevo, že ji nepokládá za zjevně rozpornou s právem EU. Jestliže iniciativa získá během jednoho roku alespoň jeden milión podpisů občanů z nejméně sedmi zemí EU, budou mít orgány EU povinnost se jejím legislativním návrhem zabývat.

úterý 29. března 2016

Tip na výlet – Oltářní stůl Jan v Bielsku-Białej

Pokud se vydáváte na rodinné výlety do nedalekého okolí svých domovů, můžete spojit čas oddechu s návštěvou míst významných pro dějiny evangelíků. Velmi vhodnými místy pro tato spojení jsou tzv. lesní kostely v Beskydech – tj. místa, kde se scházeli evangelíci v době nejtužší protireformace v letech 1654–1709, kdy jim byly na Těšínsku odebrány všechny kostely.
Jedním z méně známých lesních kostelů je místo s oltářním stolem „Jan“ (Johannes) v Bielsku-Białej. Nachází se v rekreační lokalitě „Cikánský les“ na jihu města.

čtvrtek 18. února 2016

Prohlášení zástupců církví k příjezdu křesťanských uprchlíků

My, níže podepsání zástupci církví a křesťanských organizací z Moravskoslezského kraje, chceme tímto prohlášením vyjádřit podporu příjezdu křesťanských uprchlíků a Slezské diakonii, která bude jejich pobyt koordinovat.